vítame vás


oznamujeme


jedáleň


pracujeme


bavíme sa


fotíme sa


kontakty


ochrana oú


mapa stránok

 

 

 

 

 

Škôlka Okružná 27

 

MŠ 27 - vítame vás
   

správy

   

 

o nás  

čo ťa čaká

  denný poriadok
         
         
         
         
         
   

   
         
         
v        
Charakteristika a zameranie MŠ

     Materská škola je štvortriedna a poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od dvoch do šesť rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. MŠ poskytuje predprimárne  vzdelávanie deťom aj dopoludnia, po dohode so zákonným zástupcom. Personálne podmienky sú na kvalitnej úrovni, kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov je 100%.

     Materská škola  je umiestnená v prízemnej účelovej budove. Prízemie zariadenia tvorí vstupná hala, štyri triedy s príslušnými priestormi, okrem štvrtej triedy, ktorá nemá spálňu a deti z tejto triedy sa delia na spánok do ostávajúcich troch spální, kde má každé dieťa svoje ležadlo. Predškolské zariadenie ďalej tvorí riaditeľňa, miestnosť s príslušenstvom pre pedagogických zamestnancov a miestnosť s príslušenstvom pre nepedagogických zamestnancov, kuchyňa s príslušnými priestormi a kancelária vedúcej stravovne. V budove sú pri troch triedach kabinety a sklady. Súčasťou budovy je aj rozsiahly areál školskej záhrady s príslušenstvom.

    Materská škola podporuje celkový rozvoj osobnosti dieťaťa v oblasti telesnej, intelektuálnej, sociálno-emocionálnej, estetickej ako i rozvoj kompetencií a zručností dieťaťa. Pripravuje dieťa na ďalšie vzdelávanie, na život v spoločnosti, pričom zohľadňuje individuálne a vekové osobitosti detí.

     Predprimárna výchova v MŠ sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu Štastné deti (ďalej len ŠkVP), ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.
V ŠkVP je rozpracovaný obsah výchovy a vzdelávania, ciele a organizačné formy predprimárneho vzdelávania.

Predprimárna výchova a vzdelávanie v MŠ je doplnená o:
- pohybovú výchovu /v Mestskej hale Družba/
- predplaveckú prípravu  

     V MŠ je zabezpečená aj individuálna logopedická činnosť, ktorú vykonáva logopédka zo zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva.

   

návrat hore

   
         
         
   

   
         
v        
Denný poriadok MŠ

vymedzuje striedanie činností, ktoré sa týkajú životosprávy a ďalších   činností, zabezpečujúcich plynulý, globálny  rozvoj dieťaťa.

 

 • otvorenie MŠ, schádzanie detí
 • hry a hrové činnosti podľa voľby detí, navodené, priamo i nepriamo usmerňované, skupinové edukačné aktivity
 • ranný kruh – rozhovory, diskusia, hra s prosociálnym zameraním
 • hygiena
 • pohybové a relaxačné cvičenia
 • hygiena, desiata - stolovanie, hygiena
 •  edukačné aktivity; výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické atď., aktivity realizované formou hry (ich edukačný zámer korešponduje so ŠkVP a ŠVP), centrá aktivít

10.00

 • pitný režim, príprava na pobyt vonku
 • pobyt vonku realizovaný na školskom dvore /zmysluplné aktivity/
 • vycházka s výchovno-vzdelávacím zameraním  (pohybovým, environmentálnym, dopravným, ekologickým atď.),

11.30

 • hygiena, obed – stolovanie, hygiena,
 •  odpočinok (min. 1/2 hod.) ,  literárne chvíľky, počúvanie relaxačnej hudby, (individuálny prístup k deťom nepociťujúcim potrebu spánku, plnohodnotná náhradná činnosť – tiché hry, kreslenie, pracovné listy)

14.30

 • hygiena, olovrant – stolovanie, hygiena
 •  hry a hrové činnosti do odchodu detí domov (podľa priania a predstáv detí,  navodené,  priamo i nepriamo usmernené), individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, individuálne jazykové chvilky,  hodnotenie dňa,  opakovacie chvíľky


Viac tu: https://ms-okruzna-27-trnava0.webnode.sk/o-nas/

 

 • otvorenie MŠ, schádzanie detí
 • hry a hrové činnosti podľa voľby detí, navodené, priamo i nepriamo usmerňované, skupinové edukačné aktivity
 • ranný kruh – rozhovory, diskusia, hra s prosociálnym zameraním
 • hygiena
 • pohybové a relaxačné cvičenia
 • hygiena, desiata - stolovanie, hygiena
 •  edukačné aktivity; výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické atď., aktivity realizované formou hry (ich edukačný zámer korešponduje so ŠkVP a ŠVP), centrá aktivít

10.00

 • pitný režim, príprava na pobyt vonku
 • pobyt vonku realizovaný na školskom dvore /zmysluplné aktivity/
 • vycházka s výchovno-vzdelávacím zameraním  (pohybovým, environmentálnym, dopravným, ekologickým atď.),

11.30

 • hygiena, obed – stolovanie, hygiena,
 •  odpočinok (min. 1/2 hod.) ,  literárne chvíľky, počúvanie relaxačnej hudby, (individuálny prístup k deťom nepociťujúcim potrebu spánku, plnohodnotná náhradná činnosť – tiché hry, kreslenie, pracovné listy)

14.30

 • hygiena, olovrant – stolovanie, hygiena
 •  hry a hrové činnosti do odchodu detí domov (podľa priania a predstáv detí,  navodené,  priamo i nepriamo usmernené), individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, individuálne jazykové chvilky,  hodnotenie dňa,  opakovacie chvíľky


Viac tu: https://ms-okruzna-27-trnava0.webnode.sk/o-nas/

 

 • otvorenie MŠ, schádzanie detí
 • hry a hrové činnosti podľa voľby detí, navodené, priamo i nepriamo usmerňované, skupinové edukačné aktivity
 • ranný kruh – rozhovory, diskusia, hra s prosociálnym zameraním
 • hygiena
 • pohybové a relaxačné cvičenia
 • hygiena, desiata - stolovanie, hygiena
 •  edukačné aktivity; výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické atď., aktivity realizované formou hry (ich edukačný zámer korešponduje so ŠkVP a ŠVP), centrá aktivít

10.00

 • pitný režim, príprava na pobyt vonku
 • pobyt vonku realizovaný na školskom dvore /zmysluplné aktivity/
 • vycházka s výchovno-vzdelávacím zameraním  (pohybovým, environmentálnym, dopravným, ekologickým atď.),

11.30

 • hygiena, obed – stolovanie, hygiena,
 •  odpočinok (min. 1/2 hod.) ,  literárne chvíľky, počúvanie relaxačnej hudby, (individuálny prístup k deťom nepociťujúcim potrebu spánku, plnohodnotná náhradná činnosť – tiché hry, kreslenie, pracovné listy)

14.30

 • hygiena, olovrant – stolovanie, hygiena
 •  hry a hrové činnosti do odchodu detí domov (podľa priania a predstáv detí,  navodené,  priamo i nepriamo usmernené), individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, individuálne jazykové chvilky,  hodnotenie dňa,  opakovacie chvíľky


Viac tu: https://ms-okruzna-27-trnava0.webnode.sk/o-nas/

6:15

otvorenie MŠ, schádzanie detí
hry a hrové činnosti podľa voľby detí, navodené, priamo i nepriamo usmerňované, skupinové edukačné aktivity
ranný kruh – rozhovory, diskusia, hra s prosociálnym zameraním
hygiena
pohybové a relaxačné cvičenia
hygiena, desiata - stolovanie, hygiena 

edukačné aktivity; výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické atď., aktivity realizované formou hry (ich edukačný zámer korešponduje so ŠkVP a ŠVP), centrá aktivít,

10:00        

pitný režim, príprava na pobyt vonku
pobyt vonku realizovaný na školskom dvore /zmysluplné aktivity/

vychádzka s výchovno-vzdelávacím zameraním  (pohybovým, environmentálnym, dopravným, ekologickým atď.),

11:30        

hygiena, obed – stolovanie, hygiena,
odpočinok (min. 1/2 hod.),  literárne chvíľky, počúvanie relaxačnej hudby, (individuálny prístup k deťom nepociťujúcim potrebu spánku, plnohodnotná náhradná činnosť – tiché hry, kreslenie, pracovné listy),

14:30        

hygiena, olovrant – stolovanie, hygiena
hry a hrové činnosti do odchodu detí domov (podľa priania a predstáv detí,  navodené,  priamo i nepriamo usmernené), individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, individuálne jazykové chvíľky,  hodnotenie dňa,  opakovacie chvíľky.
 

Pri striedaní denných činností rešpektujeme:

pravidelnosť poskytnúť podmienky a priestor na spontánnu hru, edukačnú aktivitu, pobyt vonku a zabezpečiť ich pravidelné opakovanie atď.), prirodzene, v súčasnej dobe je už prekonaný názor, že všetky organizačné formy budú v presne stanovenom čase ako aj s presným časovým vymedzením.
dôslednosť umožniť dokončiť hru, príp. presunúť ju vytvorením podmienok na neskorší čas, dokončiť výchovno-vzdelávaciu činnosť,  viesť deti dôsledne  avšak citlivo k dodržiavaniu pravidiel slušného správania v akejkoľvek situácii.
optimálny biorytmus umožniť pravidelnosť v činnostiach zabezpečujúcich životosprávu a odpočinku.
bezstresové prostredie nenáhliť sa v realizácii hier a iných výchovno-vzdelávacích činností, znížiť hlučnosť v triede – používať primeranú hlasovú intenzitu bez zvyšovania hlasu, s optimálnou hlasovou moduláciou, primeranými neverbálnymi prejavmi.

   

návrat hore

   
         
         
   

   
         
         
v        
Vieš, čo ťa čaká v našej MŠ?

Svet farieb, hier, fantázie,
absolútnej dôvery a bezpečnosti.
Svet radostí i starostí so zvládnutím
prvých povinností a krôčikov k dospelosti.

    Keď prídeš s mamičkou alebo s ockom k nám do materskej školy, bude na teba čakať a tešiť sa pani učiteľka. Pani učiteľka je tvoja kamarátka, a preto jej môžeš povedať všetko, čo sa ti páči, ale aj to, čo sa ti nepáči a čo ťa bolí. Do materskej školy príde veľa detí, a preto sa nemusíš báť, že tam budeš sám. Môžeš si nájsť veľa nových kamarátov, s ktorými sa budeš hrať. Prídeš do triedy a uvidíš tam veľa hračiek: bábiky, autá, kocky, skladačky, lopty, kočíky a veľa iných. Sú pre všetky deti. Aby si bol šikovný a zdravý, pani učiteľka pre vás všetkých pripraví krásne hry a tiež si zacvičíš. V materskej škole sa naučíš veľa nového a všetko, čo má správny škôlkar vedieť. Naučíš sa pekné básničky a pesničky, ktoré môžeš recitovať, či zaspievať svojej mamičke a ockovi. Každý deň pôjdeš na prechádzku. Budeš sa hrať aj na školskom dvore, sú tam preliezky, šmykľavky, pieskovisko. Keď pôjdeš von, príde k tebe a tvojim kamarátom druhá pani učiteľka. Aj ona sa na teba veľmi teší. Chutné a zdravé jedlo u nás pripravujú tety kuchárky a o čistotu sa starajú tety upratovačky. Po obede ti pani učiteľka prečíta rozprávku, aby si si mohol dobre oddýchnuť a pospinkať. Keď sa zobudíš, naješ sa, potom sa budeme spolu rozprávať a hrať sa, až kým nepríde mamička alebo ocko pre teba. Všetko, čo si zažil v materskej škole, im môžeš potom porozprávať.

   

návrat hore