MŠ 27 - oznamujeme - platby
Platby
 

Úhrada príspevkov za dochádzku,
na stravovanie
a na režijné náklady vzniknuté v ŠJ

 
Za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy. Výšku príspevku určuje zriaďovateľ v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (šk. zákon) a v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 521/2019 nasledovne:

- výška príspevku od 1. 9. 2019 je 20 eur mesačne za dieťa vo veku nad 3 roky

- výška príspevku od 1. 9. 2019 je 50 eur mesačne za dieťa vo veku do 3 rokov (v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši 3 roky, platí 50 eur)

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
Spôsob úhrady - prevodom na účet.

Pedagogickí zamestnanci nie sú povinní telefonicky informovať rodiča o platení školného.
Rodič je povinní zistiť si uvedenú skutočnosť a príspevok uhradiť v uvedenom termíne, aj keď je jeho dieťa v tomto čase v MŠ neprítomné.
Rodič je povinný uhradiť poplatok včas aj vtedy, ak bolo dieťa v príslušnom mesiaci v MŠ iba jeden deň a tiež aj vtedy, ak je dieťa v termíne určenom na platbu choré a nenavštevuje MŠ.

Za účelom predchádzania vzniku takýchto nedoplatkov na základe vyjadrenia odboru právneho a majetkového MsÚ Trnava MŠ neumožní deťom, ktorých zákonní zástupcovia sa dostanú do omeškania s úhradou preddavkov na školné, pobyt v zariadení do preukázania úhrady zameškaného školného.

V zmysle § 28 odsek 6 a 7 Zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní sa príspevok neuhrádza za dieťa:
- ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
- ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
- ktorému súd nariadil ústavnú starostlivosť,
- ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka  MŠ zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi; v takomto prípade uhrádza rodič pomernú časť určeného príspevku,
- ak zákonný zástupca predloží zástupkyni pre MŠ doklad o hmotnej núdzi (zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov).

Okrem tohto príspevku je zákonný zástupca povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v MŠ stravuje, a príspevok na režijné náklady vzniknuté v ŠJ.

Príspevok na stravovanie dieťaťa:

Termín úhrady je do 10. dňa v mesiaci.
Spôsob úhrady - poštovou poukážkou, príkazom na úhradu

Dieťa MŠ: 1,54 €  (0,38 € desiata, 0,90 € obed, 0,26 € olovrant

Dieťa MŠ, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ (predškolák) a spĺňa podmienky na štátnu dotáciu : 0,34 €  (0,38 € desiata, 0,90 € obed, 0,26 € olovrant - 1,20 € je dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v zmysle Zákona 544/2010 z. z.)

V prípade, že rodič neuhradí uvedený príspevok za stravu v stanovenom termíne (t. j.  prvý deň daného mesiaca), môže byť dieťa vylúčené zo stravy. Zástupkyňa pre MŠ môže po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ do doby, kedy rodič dlžnú sumu školskému stravovaciemu zariadeniu zaplatí.

Príspevok na režijné náklady vzniknuté v ŠJ:

20 € (september - december) - termín úhrady do 15. septembra príslušného kalendárneho roka
30 € (január - jún) - termín úhrady do 15. januára príslušného kalendárneho roka
júl - august - termín úhrady do 15. júna príslušného kalendárneho roka sumu podľa plánu letnej činnosti a otvorenosti MŠ v príslušných mesiacoch

návrat hore
 
oznamujeme 

vítame vás


oznamujeme


jedáleň


pracujeme


bavíme sa


fotíme sa


kontakty


ochrana oú


mapa stránok