MŠ 27 - oznamujeme - platby
Platby
 

Úhrada príspevkov za dochádzku

Výšku príspevku určuje zriaďovateľ v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 399/2012 nasledovne:

- výška príspevku od 1.9.2014 je 15 eur mesačne za dieťa vo veku nad 3 roky

- výška príspevku od 1.9.2014 je 50 eur mesačne za dieťa vo veku do 3 rokov ( v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši 3 roky platí 50 eur)

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
 

Príspevok na stravovanie dieťaťa a príspevok na režijné náklady vzniknuté v ŠJ

Výška úhrady: 1,27 €  (0,30 € desiata, 0,72 € obed, 0,25 € olovrant)

Režijné náklady: 0,20 €/obed                        

Termín úhrady je do 15. v mesiaci.

 
 

vítame vás


oznamujeme


pracujeme


bavíme sa


fotíme sa


kontakty


mapa stránok


oznamujeme